Стручни тимови

Стручни тимови:

Тим за унапређивање образовно-васпитног рада

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Тим за инклузивно образовање