Ученички парламент


Статут ученичког парламента      Пословник о раду УП     Извештај о раду УП


ШТА ЈЕ УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ?

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Због чега је значајно постојање ученичких парламената?
•Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења...
•Ученички парламент омогућава лични развој ученика.
•Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
•Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе.
•Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
•Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.
•Ученички парламент омогућава развој демократске културе.
•Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ученичке парламенте:
•Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе.
•Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет.
•Зато што ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност.
•Зато што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи било да су у питању избеглице, интерно расељена лица, мањинске групе или лица са сметњама у развоју.
•Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.
•Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати.
•Зато што се развија демократско друштво и праведније уређује школски живот.
•Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.
•Зато што то утиче на њихову бољу информисаност.
•Зато што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.
•Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе.
•Зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.
 

ŠTA JE UČENIČKI PARLAMENT?

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.

Zbog čega je značajno postojanje učeničkih parlamenata?
•Zbog toga što garantuje osnovne slobode učenika, kroz ostvarivanje prava na slobodu govora, izražavanja, slobodu udruživanja, slobodu izražavanja sopstvenog mišljenja...
•Učenički parlament omogućava lični razvoj učenika.
•Pruža mogućnost kolektivnog odlučivanja kroz učeničke parlamente i doprinosi poboljšanju atmosfere i života u školi.
•Učenički parlament doprinosi razvoju kolektivnog odnosa i izgradnju partnerstva sa nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorima i organima škole.
•Učenički parlament je mesto koje omogućava saradnju, uvažavanje različitih argumentacija i stavova.
•Učenički parlament podrazumeva usvajanje demokratskog znanja i vrednosti, kroz prihvatanje različitosti.
•Učenički parlament omogućava razvoj demokratske kulture.
•Učenički parlament omogućava bolju komunikaciju i podstiče donošenje zajedničkih odluka prihvatljivih za sve strane.

Zašto je bitno da učenici budu uključeni u proces odlučivanja kroz učeničke parlamente:
•Zato što učenici najbolje razumeju svoje potrebe.
•Zato što najbolje prepoznaju svoje probleme i probleme svojih vršnjaka te u tom smislu mogu da omoguće školi da im što bolje izađe u susret.
•Zato što učenički parlament pruža mogućnost učešća svih učenika bez obzira na rasnu, versku, nacionalnu, imovinsku ili polnu pripadnost.
•Zato što se kroz učenički parlament lakše čuje glas svih grupa i podgrupa u školi bilo da su u pitanju izbeglice, interno raseljena lica, manjinske grupe ili lica sa smetnjama u razvoju.
•Zato što mladi treba da učestvuju u procesu odlučivanja, jer na taj način jačaju svoje samopouzdanje i postaju odgovorne ličnosti.
•Zato što će se školske odluke bolje i spremnije realizovati.
•Zato što se razvija demokratsko društvo i pravednije uređuje školski život.
•Zato što se tako poboljšava odnos i saradnja između učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnih saradnika.
•Zato što to utiče na njihovu bolju informisanost.
•Zato što na taj način oni mogu da podstaknu aktivnije učešće roditelja u školskom životu.
•Zato što sa svojim idejama mogu da pokrenu i realizuju projekte u saradnji sa organima škole.
•Zato što mogu da pokrenu pitanja značajna za učenike u lokalnoj zajednici.

Добробити од оснивања ученичких парламената

•ЗА УЧЕНИКЕ
•ЗА ШКОЛУ И НАСТАВНИКЕ
•ЗА РОДИТЕЉЕ
•ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

•остваривање права гарантованих међународним и националним документима
•прихватање права и одговорности
•уважавање личности ученика
•свестран развој ученика
•искуство тимског рада
•учење о различитости и недискриминаторском понашању
•јасна и благовремена информисаност свих ученика
•могућност утицања на одлуке битне за ученике
•квалитет сарадње између ученика и наставника
•веће задовољство радом и животом у школи

•боља сарадња и комуникација са ученицима
•упознавање са жељама и потребама ученика
•смањивање одговорности и подела обавеза
•задовољство доношеним одлукама, без присиле
•смањивање времена које се троши на увођење реда и дисциплине у свакодневном раду
•лакша адаптација на промене
•веће задовољство радом и животом у школи

•одговорна деца која су свесна својих могућности и спремнија на бољу комуникацију
•лакше идентификовање потреба свих страна
•боља сарадња и задовољство школским процесом
•мањи број конфликтних ситуација које настају услед незадовољства школским животом између родитеља и деце
•примена научених вештина (прихватање различитих мишљења, толерантност, могућност аргументованог дискутовања...) у породичном животу кроз обострано учење и контат
•активно укључивање у школски процес

•лакше упознавање са потребама ученика и адекватно прилагођавање локалних акција
•лакша и боља информисаност о животу у школи
•боља расподела наменских средстава
•могућност двосмерне комуникације ради реализације заједничких циљева
•квалитет рада школа се побољшава чиме се побољшава квалитет живота у локалној заједници