Одељенско веће

Одељенско веће организује и спроводи образовно - васпитни рад у сваком одељењу школе. Веће чине наставници који изводе наставу у том одељењу и стручни сарадници цији је рад везан за рад одељења. Одељенско веће ради у седницама, а које може сазвати одељенски старешина.Седнице се сазивају бар једном у месец дана.

Надлежности одељенског већа су:

  • Непосредно организује и остварује образовно васпитни рад у одељењу.

  • Утврђује резултате рада наставника и остварује увид у резултате рада и владање ученика, анализира резултате које постижу уценици на крају појединих класификационих периода.

  • Предузимање мера за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу.

  • Утврђује, на предлог наставника предметну оцену и на основу укупних резултата понашања оцену из владања.

  • Похваљује и наградује уценике изриче васпитно - дисциплинске мере из своје надлежности.

  • Предлаже програм стручног усавршавања наставника, програме екскурзија, такмичења и сл.

  • Врши избор ученика са којима треба организовати допунски или додатни рад.