Школски одбор

       Школски одбор

Програм рада школског одбора

Школски одбора ради на основу одредаба Закона о средњој школи чл. 89. и 90.

Школски одбор ради у седницама и поред овог програма има и свој пословник о раду. За ову школску годину Школски одбор је предвидео и планирао 6 седница али ће уколико буде потребно, одржати и више.

 

Време реализације

Активности/теме, садржаји

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

·      Разматрање и усвајање Извештаја о раду за претходну школску годину

·      Усвајање Годишњег плана рада школе за текућу школску годину

·      Расписивање конкурса за пријем нових радника

·      Доношење одлуке о набавци опреме, учила и других срдстава за школу.

 

Разговор

Дискусија

Анализа

Договор

 

Председник ШО

Чланови ШО

Директор

Октобар-новембар

·      Одлучивање о наменском коришћењу остварених сопствених прихода школе у складу са законом и финанс.планом

 

 

Разговор

Дискусија

Анализа

Договор

 

Председник ШО

Чланови ШО

Директор

Новембар

·      Разматрање успеха на крају  првог класификационг периода

·      Разматрање извештаја директора о досадашњем пословању и инвестицоним улагањима у претходном периоду

 

Разговор

Дискусија

Анализа

Договор

 

Председник ШО

Чланови ШО

Директор и помоћник директора

Фебруар-март

·      Разматрање успеха на крају 1. олугодишта

·      Усвајање финансијског плана за наредну годину

·      Разматрање извештаја пописних комисија

 

Разговор

Дискусија

Анализа

Договор

 

Председник ШО

Чланови ШО

Април-мај

·      Разматрање плана  уписа  ученика за школску текућу годину

 

Разговор

Дискусија

Анализа

Председник ШО

Чланови ШО

Јун-август

·      Извештај о успеху на класификационом испиту и упис ученика

·      Разматрање извештаја о самовредновању рада школе

 

Разговор

Дискусија

Анализа

Договор

 

Председник ШО

Чланови ШО

Праћење реализације програма остварује се увидом у свеску записника, и присуством седницама школског одбора а носиоц праћења је директор.

Имена чланова Школског одбора се налазе у Плану рада школе.